Fonaments

02

Fonaments|

Per a COMAS advocats el tracte personalitzat, directe i àgil amb el client, així com la diligència, el compromís i l’ètica són els fonaments sobre els que se sustenta la nostra activitat. La recerca de la qualitat en la prestació de servei és per a nosaltres una continua obsessió i l’esperit creatiu i de superació, el motor que impulsa el nostre projecte. Una forma d’entendre la professió que ens fa creditors de la confiança dels nostres clients.

En el marc d’una societat basada el respecte a l’Estat de Dret, l’advocat compleix un paper essencial. Les seves obligacions no es limiten al fidel compliment de la tasca que se li encomana, en l’àmbit de la legislació aplicable. Tal i com disposa el Codi de Deontologia dels Advocats a la Unió Europea (adoptat en sessió plenària del Consell d’Advocats de la Comunitat en data 28 d’octubre de 1988 i modificat en les sessions plenàries de 28 de novembre de 1998 i de 6 de desembre de 2002), un advocat ha de servir els interessos de la Justícia, així com els drets i llibertats que li han confiat per tal de defensar-los i fer-los valdre. El seu deure no consisteix únicament en advocar per a la causa del seu client sinó, de la mateixa manera, en ésser el seu assessor.

Per tant, la funció de l’advocat imposa diverses obligacions jurídiques i morals que en cap cas es poden obviar. Des d’aquesta premissa, COMAS advocats es fonamenta en els valors irrenunciables que s’enuncien tot seguit.


COMPROMÍS DE SERVEI AL CLIENT

El compromís de servei al client no pot entendre’s exclusivament referit a l’exigència de rigor tècnic en l’actuació professional, sinó que també ha d’englobar una dedicació constant al client, un compromís amb els interessos del client i amb la defensa dels mateixos, així com l’esforç per comprendre de manera global i alhora concreta els seus objectius i les seves necessitats, facilitant-li, en cada moment, les solucions més adequades.

TRACTE PERSONALITZAT

El component tècnic i creatiu, tanmateix, no basta per a definir la nostra forma de ser si a ells no s’hi uneix, indefectiblement, el factor personal. En efecte, no concebem l’exercici de la nostra pràctica professional desproveït d’una relació personal i de confiança amb el client, base d’un treball que es dirigeix i es programa per a satisfer les seves particulars necessitats.

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT DEL SERVEI

La prestació dels serveis professionals està presidida per un alt nivell de qualitat, a fi i efecte que el client obtingui, en tot moment, la solució més adequada i eficaç a l’assumpte encomanat. En consonància amb aquest compromís, la formació permanent dels professionals que integren o col·laboren amb el bufet constitueix, com no podria ésser d’altra manera, una preocupació constant.

ÈTICA PROFESSIONAL

COMAS advocats entén el seu compromís d’actuació ètica no únicament com aquell que es deriva de l’estricte compliment de la legalitat, sinó també com una dinàmica que imprimeix de responsabilitat les actuacions dels seus professionals i col·laboradors de tal manera que s’eviti qualsevulla actuació que, més enllà d’observar el compliment de la legalitat, pogués arribar a considerar-se qüestionable des d’un prisma ètic o deontològic.

LLEIALTAT

La preeminència dels legítims interessos del client per sobre de qualsevol altre objectiu constitueix la principal expressió d’aquest principi. Des d’una perspectiva interna, la companyonia, la solidaritat i el respecte mutu esdevenen els pilars bàsics sobre els que s’assenten les relacions dels professionals vinculats amb el bufet.

RESPECTE

El respecte cap als propis companys, envers els clients, tercers, els contraris, els Tribunals o les Administracions s’erigeix com la dinàmica pròpia dels integrants de COMAS advocats. En aquest sentit, no s’entén la nostra pràctica professional sense el respecte a les posicions i punts de vista, ja siguin confluents o contraris, que expressen les persones humanes.  

SECRET PROFESSIONAL

La confidencialitat envers els assumptes, notícies o fets que en el marc de l’exercici de la nostra activitat professional ens confiïn els nostres clients esdevé un deure inexcusable, prenent consciència en tot moment del significat i transcendència d’aquest principi deontològic.