Urbanisme

03

Àrees de pràctica|

URBANISME

L’urbanisme ha adoptat en els nostres dies una perspectiva global, tot configurant-se com un àmbit d’estudi pluridisciplinar, integrat per una diversitat de coneixements sectorials, adreçats a l’objectiu comú de millorar les condicions materials de la vida humana mitjançant la reforma de les poblacions, la seva ampliació i desenvolupament o la creació de nous assentaments.

Des del punt de vista jurídic, en l’urbanisme hi conflueixen diverses branques de l’ordenament, tant de dret públic com a de dret privat, i no únicament de dret intern sinó també comunitari. Aquesta confluència de disciplines i marcs normatius, la complexa configuració competencial de l’activitat urbanística i la concurrència de polítiques públiques que tenen en aquesta activitat un dels seus instruments principals, converteixen aquesta disciplina, tant des del punt de vista material com procedimental, en una de les de major complexitat.

És per tot l’anterior que qualsevol actuació d’assessorament i/o d’intervenció en matèria urbanística exigeix un alt nivell de coneixements i experiència destacable.

L’equip de COMAS advocats reuneix aquests requisits de formació i experiència en matèria urbanística que li permet d’afrontar les tasques que se li encomanen amb la solvència deguda. 

 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

 Els nostres serveis jurídics i tècnics relatius al planejament urbanístic abasten les actuacions següents:

  • Redacció d’informes i dictàmens relatius al planejament urbanístic.
  • Redacció d’instruments de planejament general i de modificacions puntuals d’aquests.
  • Redacció d’instruments de planejament derivat (plans parcials urbanístics, plans parcials de delimitació, plans especials, plans de millora urbana). En el seu cas, redacció d’estudis de detall.
  • Redacció de catàlegs de béns a protegir i de masies i construccions en sòl no urbanitzable.
  • Assistència tècnica en tota tramitació del planejament general o derivat.
  • Formulació d’al·legacions en la tramitació dels instruments de planejament.
  • Redacció de convenis urbanístics.
  • Defensa jurídica dels interessos dels nostres clients davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
  • Auditories urbanístiques.

 

GESTIÓ URBANÍSTICA 

Sovint, la intervenció jurídica en  la fase d’execució del planejament urbanístic exigeix la participació d’un equip multidisciplinar en el que hi prengui protagonisme no únicament la vessant pròpiament jurídica, sinó també l’arquitectònica i la d’enginyeria. I això en tant que l’execució del planejament s’erigeix com a funció pública eminentment operativa, destinada a impulsar, promoure i dirigir el procés de transformació dels terrenys i l’ajustament de les titularitats de les finques per tal de fer plausible l’alteració de la realitat preexistent fins a fer efectiu el model territorial projectat pel planejament.

En col·laboració amb professionals de les esmentades matèries, COMAS advocats exerceix tasques d’assessorament en els diversos àmbits de la gestió urbanística. 

Aquestes tasques es concreten en les següents:

  • Redacció de projectes de reparcel·lació.
  • Assistència jurídica i tècnica en la negociació entre particulars i l’administració i entre propietaris, sobre l’execució urbanística.
  • Assessorament en l’actuació de Juntes de Compensació i d’altres entitats urbanístiques col·laboradores.
  • Assistència a particulars per a la defensa del seu dret al reallotjament.
  • Divisions poligonals.
  • Intervencions en via administrativa i contenciosa administrativa relatives a les diverses facetes de la gestió urbanística.

 

DISCIPLINA URBANÍSTICA

La disciplina urbanística constitueix un dels pilars de l’urbanisme, juntament amb el planejament i la gestió urbanística, en el benentès que el conformen el conjunt de tècniques jurídiques encaminades a tutelar i protegir la normativa i el planejament urbanístic.

L’exercici de les potestats administratives de restauració de la legalitat urbanística i sancionadores originen, amb freqüència, no pocs conflictes l’abast dels quals requereix d’un coneixement ampli de la pràctica jurídica.

COMAS advocats presta als seus client, ja siguin públics o privats, els següents serveis en matèria de disciplina urbanística:

  • Assistència jurídica relativa a procediments de suspensió d’obres i actuacions en curs, sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-s’hi.
  • Assistència jurídica relativa a procediments de restauració de la legalitat urbanística.
  • Assistència jurídica enfront ordres d’execució i supòsits de ruïna.
  • Assistència jurídica relativa a procediments sancionadors en matèria urbanística.
  • Assistència jurídica relativa a procediments de revisió de llicències.
  • Assistència jurídica relativa a procediments de rescabalament de danys i perjudicis.
  • Assistència jurídica en procediments d’execució forçosa i imposició de multes coercitives en matèria urbanística.