Responsabilitat patrimonial de l'administració

03

Àrees de pràctica|

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ

Com és sabut, la institució jurídica de la responsabilitat patrimonial es configura en el dret espanyol, en especial a partir de la Llei d’Expropiació Forçosa, com un sistema de responsabilitat directa i objectiva, construïda al marge de les nocions tradicionals de culpa o negligència del funcionari o agent causant. En aquest sentit, el vigent ordenament jurídic reconeix als particulars el dret a ésser indemnitzats de tota lesió que sofreixin en qualsevol dels seus drets i béns sempre i quan aquesta lesió sigui conseqüència del funcionament, normal o anormal, dels serveis públics, excepcionant-se els supòsits de força major.

El bufet assessora tant a Administracions com a particulars en la defensa de llurs interessos relatius a supòsits de responsabilitat patrimonial. Entre d’altres, COMAS advocats presta els seus servis en els àmbits següents:

    • Responsabilitat patrimonial dels ens locals.
    • Responsabilitat patrimonial de l’Administració estatal i de l’Administració autonòmica.
    • Responsabilitat concurrent de vàries Administracions públiques, de l’Administració i els seus col·laboradors, i de l’Administració pública i els particulars.
    • En especial, supòsits de responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària i de responsabilitat patrimonial per accidents de trànsit.
    • Informes i dictàmens sobre la matèria.