Procediment contenciós-administratiu

03

Àrees de pràctica|

PROCEDIMENT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU

La jurisdicció contenciosa administrativa, concebuda en origen com un jurisdicció especialitzada en la resolució d’un limitat número de conflictes jurídics, ha esdevingut un sistema generalitzat de control de l’activitat de l’Administració, hores d’ara saturat com a conseqüència de l’extraordinari increment de la litigiositat entre els ciutadans i l’Administració i d’aquestes entre sí.

En l’actualitat, l’exercici del control jurisdiccional de l’actuació administrativa (l’activitat material de l’Administració pública, l’aprovació de reglaments, actes administratius, contractes públics, de l’activitat prestacional del sector públic, d’activitats negociables, inactivitats, omissions d’actuacions degudes, etc. ), s’ha convertit en una pràctica que demanda una certa especialització per part dels professionals que la desenvolupen, atesa la complexitat de l’ordenament jurídic administratiu i de la norma processal, en particular.

El bufet COMAS advocats exerceix la defensa lletrada dels interessos dels seus clients, tant públics com privats, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, avalat per la formació i l’experiència en aquesta matèria dels professionals que l’integren.