Medi ambient

03

Àrees de pràctica|

MEDI AMBIENT

La complexitat de l’actual marc normatiu ambiental, en el que conflueixen normatives de divers rang i origen (directrius comunitàries, normes internes i comunitàries, normativa local), les quals tenen per objecte instrumentar els sistemes d’intervenció administrativa en totes les activitats susceptibles d’incidir en el medi ambient, comporta necessàriament l’especialització dels professionals que presten els seus serveis entorn aquesta matèria.

COMAS advocats, a partir de l’experiència dels professionals que hi col·laboren en qüestions relatives al medi ambient, ofereix serveis d’assessorament i assistència jurídica, intervenció lletrada en procediments administratius i contenciosos administratius, redacció d’estudis, informes i dictàmens, en gairebé tots els àmbits jurídics relatius a la protecció ambiental: activitat i instruments de planificació ambiental (planificació general dels recursos naturals, plans i programes, planificació del domini públic, planificació dels recursos naturals protegits, planificació territorial), activitat i instruments d’intervenció ambiental (en especial, redacció de memòries ambientals, declaracions d’impacte ambiental, estudis d’impacte ambiental i autoritzacions ambientals), activitat i instruments de promoció ambiental i activitat i instruments de negociació ambiental (acords i convenis ambientals).