Intervenció en l'ús del sòl i l'edificació

03

Àrees de pràctica|

INTERVENCIÓ EN L'ÚS DEL SÒL I L'EDIFICACIÓ

L’actuació professional de COMAS advocats s’estén també en matèria d’autoritzacions i llicències urbanístiques i ambientals, tant pel que fa l’assessorament tècnic i jurídic en els processos d’atorgament com pel que respecte a l’assistència enfront denegacions, així com en els processos d’impugnació que procedeixin.