Expropiació forçosa

03

Àrees de pràctica|

EXPROPIACIÓ FORÇOSA

COMAS advocats presta serveis d’assessorament en matèria d’expropiació forçosa, tant a Administracions públiques com a particulars.

Aquests serveis abasten l’assessorament relatiu al procediment d’aprovació dels plans i projectes que legitimen l’expropiació, així com al propi procediment administratiu expropiatori (determinació dels béns i drets afectats, fixació del justipreu, “acords mutus” entre l’Administració i els afectats, formulació d’al·legacions davant dels Jurats d’Expropiació) i, en el seu cas, l’assistència jurídica davant la jurisdicció contenciosa administrativa.