Equipaments comercials

03

Àrees de pràctica|

EQUIPAMENTS COMERCIALS

La preocupació de l’Administració pública per a impulsar un model comercial que sigui respectuós, entre d’altres, amb el principi de preservació de ciutat compacta, complexa i socialment cohesionada, que eviti la creació d’aglomeracions comercials perifèriques i procuri l’equilibri entre els diferents formats d’establiments confronta sovint amb els legítims interessos dels particulars que es troben emparats pel dret de llibertat d’empresa, així com pels principis de lliure concurrència i de llibertat d’establiment. 

L’assessorament sobre aquesta matèria exigeix un profund coneixement de la normativa comunitària, estatal i autonòmica, així com una visió pràctica de la mateixa a partir de l’experiència prèvia.

COMAS advocats disposa d’un equip de professionals que poden afrontar amb garanties les tasques que seguidament es relacionen:

    • Assessorament tècnic i jurídic en processos d’implantació, trasllat o ampliació de grans i mitjans establiments comercials.
    • Assistència tècnica i jurídica en la redacció de Programes d’orientació d’equipaments comercials.
    • Assistència tècnica i jurídica en la redacció de Plans especials d’ordenació de determinats establiments comercials.
    • Assessorament als Ajuntaments en la redacció d’ordenances municipals de mesures de foment d’activitats econòmiques.