Dret administratiu sancionador

03

Àrees de pràctica|

DRET ADMINISTRATIU SANCIONADOR

En exercici de la potestat sancionadora, l’Administració pública pot imposar sancions als particulars per les transgressions de l’ordenament jurídic prèviament tipificades com a infracció administrativa per una norma. Aquesta facultat s’atorga a l’Administració per tal que previngui i, en el seu cas, reprimeixi les vulneracions de l’ordenament jurídic en àmbits de la realitat, la intervenció i cura dels quals li hagi estat prèviament encomanada. 

L’evolució del dret administratiu sancionador, tant des del punt de vista substantiu com procedimental, ha convertit aquest règim en un tema de cabdal importància dins del Dret administratiu i amb una repercussió pràctica cada vegada més significativa. 

COMAS advocats és conscient de la importància de prestar un bon assessorament jurídic en aquesta matèria. Per aquest motiu, el seu equip disposa d’una formació i experiència que li permet d’afrontar amb la necessària solvència la defensa dels interessos dels seus clients davant la incoació de procediments administratius sancionadors sobre qualsevol àmbit normatiu sectorial.