Contractació pública

03

Àrees de pràctica|

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

El nou marc legislatiu estatal en matèria de contractació del sector públic, que esdevé la transposició de disposicions comunitàries i, ensems, adopta un plantejament de reforma global d’aquesta legislació (afectant, de forma particular, al sistema de classificació dels contractistes, als mitjans d’acreditació dels requisits d’aptitud exigits per a contractar amb el sector públic, així com als procediments d’adjudicació), comporta necessàriament, tants pels agents públics com privats, l’adaptació a unes noves regles de joc en la pràctica de la contractació administrativa.

En aquest àmbit, el bagatge adquirit fins ara per l’equip que conforma COMAS advocats posiciona al bufet en condicions favorables per assolir el repte d’assessorar a particulars i Administracions entorn la pràctica de la contractació administrativa en el nou marc legal. Aquesta pràctica es concreta, entre d’altres, en la realització de les tasques següents:

  • Elaboració de plecs de bases de contractació.
  • Preparació de documentació per a concórrer a licitacions públiques.
  • Assessorament i resolució de conflictes relatius als criteris de selecció dels contractistes.
  • Resolució d’incidències contractuals altres.
  • Assistència jurídica davant la jurisdicció contenciosa administrativa en assumptes relatius a la contractació pública.
  • Informes i dictàmens sobre la matèria.