Béns i serveis públics

03

Àrees de pràctica|

BÉNS I SERVEIS PÚLICS

COMAS advocats ofereix els seus serveis d’assessorament jurídic sobre qüestions relatives als béns de domini públic. En especial, el bufet centra la seva activitat en aquest àmbit en l’assessorament relatiu a procediments d’atorgament d’autoritzacions previstes en la normativa sectorial relativa al règim dels béns referits, així com en l’assessorament envers les controvèrsies que puguin plantejar-se sobre la matèria, tant en via administrativa com davant la jurisdicció contenciosa administrativa. L’oferta de serveis també s’estén a la redacció d’informes i dictàmens sobre la susdita matèria.

Pel que fa al règim jurídic dels serveis públics, el bufet presta també serveis d’assessorament en aquest àmbit, tant a Administracions públiques com a particulars.